Nieprawidłowości w formułowaniu warunków


Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów Komentarz wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może usztywnić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego albo dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zarówno oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W trakcie artykułu omówimy m.in. podpis elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób tak jak dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych innymi słowy zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych, w administracji rządowej oraz samorządowej, konsultantów i trenerów zamówień publicznych, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników oddziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w placówkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin.

Tagi dla artykułu

aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Mechanizm procedury odwróconej, w umowach o zamówienia publiczne, Zamówienia na usługi społeczne