Prezentacja sprawozdań finansowych


Śródroczna sprawozdawczość finansowa Jednostki mikro w ustawie

Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Jednostki mikro w ustawie o rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się tak jak inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne za miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zyskania innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, podobno że ujmuje się je w przepływach.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2