Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji


Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej na podstawie umowy zlecenia jak i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i dochodów oraz upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej rocznie 2020. Podczas artykułu uczestnicy dowiedzą się m.in. Jak prawidłowo zbudować projekt finansowy przychodów i wydatków, Jak dopełniać przemian w planie finansowym omówienie upoważnień w tym zakresie, Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa w zakresie realizowanych zadań, Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu, Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, dochody i przychody w podziale na pojedyncze zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, Jak sporządzać sprawozdania budżetowe również ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS. Polecamy również Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS, za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Upoważnienia na rzecz głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób którym powierzono obowiązki w zakresie:, zamówień publicznych, dokonywania wydatków, VAT centralizacja, należności budżetowych, Upoważnienia do dokonywania przemian w planie finansowym omówienie wszystkich upoważnień dla organu zarządzającego i kierownika jednostki, Dyscyplina finansów publicznych Omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących zalegać w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych, Plan płatniczy podstawą dokonywania wydatków budżetowych Omówienie zasad dokonywania zmian w planach finansowych oraz zatwierdzania tych zmian, Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze, środki pieniężne alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne, wydatki bieżące faktury za media zakupy usługi szkolenia opłaty sorty i inne, wynagrodzenia indeks poszczególnych składników wynagrodzeń, Ewidencja/schemat księgowy dochodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych pobyt w ośrodkach wsparcia obiady na rzecz seniorów, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń, Zadania OPS rządowe i samorządowe, wyrażenie omowne poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej także prawidłowy obszaru ich rozliczeń:, zadania samorządowe zasiłki celowe pobyt w DPS schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin, zadania rządowe § 201 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne kasa alimentacyjny karta dużej rodziny, zadania rządowe § 203 składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek przerywany zasiłek stały dożywianie zasiłki i stypendia szkolne asystenci rodzin, Sprawozdanie budżetowe:, proporcja sprawozdań, kalendarium sprawozdawczości, sprawozdanie Rb-27S, sprawozdanie Rb – 27 ZZ, sprawozdanie Rb – ile kosztuje prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej 28S, sprawozdanie Rb- 50, sprawozdania z operacji finansowych, Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz UE, umów zasad realizacji poszczególnych programów ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:, usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych do 75 rż, usługi opiekuńcze „75+”, opieka wytchnieniowa, centrum opiekuńczo – mieszkalne, posiłek w szkole i w domu, projekty dofinansowane z UE WUP ROPS

Tagi dla artykułu

prowadzenie ksiąg rachunkowych certyfikat, prowadzenie ksiąg rachunkowych definicja, prowadzenie ksiąg rachunkowych kto, prowadzenie ksiąg rachunkowych na bieżąco, prowadzenie ksiąg rachunkowych pkd, prowadzenie ksiąg rachunkowych w jst