Kategorie: 129


Ocena ryzyka zawodowego Zsady ewakuacji BHP Szkolenie

Ocena ryzyka zawodowego. Zsady ewakuacji BHP. Szkolenie okresowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie znajomości i umiejętności szczególnie z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy dodatkowo ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: BHP
Komentarze: 0


Ogłoszenie połączenia spółek Zadania controllerów w przygotowania

Ogłoszenie połączenia spółek. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych Kiedy

Elektronizacja zamówień publicznych. Kiedy samodzielnie, a kiedy w konsorcjum. Wykonawcy poprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Zamówienia
Komentarze: 0


zmiana ustawy o publicznym transporcie

zmiana ustawy o publicznym transporcie drogowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw.

Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Koronawirus COVID-19
Komentarze: 0


Zaświadczenie jako dowód stanowiący podstawę wpisu

Zaświadczenie jako dowód stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, beneficjenci zaświadczenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. również 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych dodatkowo ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy.

Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie

Komentarz do specustawy mieszkaniowej. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac powyżej.

Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie

Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej także środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


rola dokumentacji w administracji

rola dokumentacji w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Książka koronawirus egipt coaching pedagogiczny

Książka koronawirus egipt coaching pedagogiczny ćwiczenia. Umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa mieszana. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w.

Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0