Inne


Zaświadczenie jako dowód stanowiący podstawę wpisu

Zaświadczenie jako dowód stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, beneficjenci zaświadczenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. również 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych dodatkowo ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy.

Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie

Komentarz do specustawy mieszkaniowej. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac powyżej.

Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie

Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej także środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


rola dokumentacji w administracji

rola dokumentacji w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Książka koronawirus egipt coaching pedagogiczny

Książka koronawirus egipt coaching pedagogiczny ćwiczenia. Umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa mieszana. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w.

Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


co zawiera strategia bezpieczeństwa

co zawiera strategia bezpieczeństwa danych osobowych. Ochrona danych osobowych w świecie oryginalnych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze z większym.

Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Polityki zastosowane u podmiotu przetwarzającego

Polityki zastosowane u podmiotu przetwarzającego. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych czy podmiot przetwarzający, pomimo tego jednocześnie obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych lub.

Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


książka koronawirus science

książka koronawirus science fiction dla młodzieży i ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów i Komentarz do budownictwa mieszkaniowego. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością.

Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gov. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił kiedyś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, osoby ustawowe i fizyczne, a zarówno uczelnie publiczne.

Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0