Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki


Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i po co raport o stanie gminy znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały przedstawione w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna dodatkowo dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził szczegółowy wykaz operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo użyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku Vat w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT dodatkowo centralne rozrachunek podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa; ­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych opłaty – indeks w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dodatkowo rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko do kiedy raport o stanie gminy w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Tagi dla artykułu

co ma zawierać raport o stanie gminy, do kiedy raport o stanie gminy, jak przedstawić raport o stanie gminy, po co raport o stanie gminy, raport o stanie gminy co ma zawierać, raport o stanie gminy co zawiera

Komentarze: 2


noavatar.png
Katarzyna Szaruga 2020-04-30

Naprawdę lubię oglądać tę witryne, ma dobrą treść.

noavatar.png
Łukasz Paroń 2020-05-22

To naprawdę miły i pomocny kawałek informacji. Cieszę się, że po prostu udostępniliśmy te pomocne informacje z nami. Trzymaj nas na bieżąco tak. Dzięki za dzielenie się.