W dokumentacja pracownicza gazeta prawna i dniu 1 stycznia 2019


W dokumentacja pracownicza gazeta prawna i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie znaczny fortyfikacja papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno kwestie archiwizacji tej dokumentacji także wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 odwrotnie - d - to znaczy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g - zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym dokumentacja pracownicza za zgodność z przedłożonym dokumentem 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest wpływ innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Tagi dla artykułu

dokumentacja pracownicza co powinna zawierać, dokumentacja pracownicza cudzoziemców, dokumentacja pracownicza definicja, dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019, likwidacja pracodawcy a dokumentacja pracownicza, ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza, rodo a dokumentacja pracownicza