Proces inwestycyjny zasada dobrego sąsiedztwa W poradniku


Proces inwestycyjny zasada dobrego sąsiedztwa. W poradniku Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- termin inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono szczegółowo tematykę procesu inwestycyjnego. Pozycja bibliograficzna w sposób kompleksowy i wyczerpujący wyjaśnia zadania i problemy, jakie stają również przed inwestorami, jakim sposobem i wykonawcami rozpoczynającymi sprawa sądowa budowlany. W poradniku zostały również uwzględnione przemiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego dozoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to sprawa sądowa złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w przed uwzględnić obecny wcięcie nieruchomości, atoli zarówno zapożyczyć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W publikacji internetowej omówiono m.in.:- warunki techniczne odległość budynku od drogi profil informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin również skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- wpływ na stan prawny nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jak uchwała o wymogach zabudowy, werdykt o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, : odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu zyskania spadku,- prawo do czynności powiązanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej oraz w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zagadnienia złączone z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, m.in. najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zagadnień towarzyszą pożyteczne przykłady oraz orzecznictwo sądowe. Artykuł przeznaczona na rzecz posiadaczy nieruchomości, a także osób planujących ich zakup – także osób fizycznych, jakże i przedsiębiorców.

Tagi dla artykułu

Decyzja o opróżnieniu budynku, Opis użytkowania obiektu budowlanego, Proces inwestycyjny z zastosowaniem specustaw, warunki techniczne odległość budynku od drogi, Właściciel a zarządca budynku