Ustawa Prawo zamówień publicznych z em do zmian obowiązujących


Artykuł wszechstronnie ujmuje zadania teoretyczne i praktyczne spojone z systemem zamówień publicznych w Polsce. Artykuł zważa najnowszą nowelizację ustawy Prawo zamówień.

Wezwanie do wyjaśnień


Nasilające się kontrole planów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za pogwałcenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest lecz wadliwie, a ich adresaci – wskutek na nieistnienie informacji i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej. W pracy wnikliwie omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest orzeczenie o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem innymi słowy z naruszeniem procedur. Skrybowie przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia poprzez procedura dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Wiele uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć. W opracowaniu literaci w szerokim zakresie skomentowali wytyczne Komisji Europejskiej wspólnie z zalecanymi wartościami korekty. Przedstawili dodatkowo na przykładach sposoby ustalenia wartości korekty finansowej metodą dyferencyjną i wskaźnikową. Dzięki artykule czytelnicy dowiedzą się, kto i na jakich zasadach może wydać decyzję o zwrocie dofinansowania. Poznają też metody ochrony prawnej przysługujące beneficjentom w postępowaniu administracyjnym, a także na drodze postępowania sądowego. Artykuł w sposób wszechstronny prezentuje tematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:- zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby wykonawcy w późniejszą realizację zamówienia publicznego, - dopuszczalność wyłączenia podwykonawstwa, - sposób dowodzenia zobowiązania do oddania zasobów, - zmiany w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia publicznego. Artykuł uwzględnia przemiany w prawie w związku z wejściem w życie dyrektyw UE i UE także nowelizacją polskiego Prawa zamówień publicznych stanowiącej implementację tych dyrektyw. Prezentuje swoją drogą orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich trybunałów i Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowo obejmuje przykładowe wzory dokumentów potwierdzających opcja wykorzystania rozlicznych zasobów osób trzecich w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czym się zajmujemy


100 odpowiedzi zapytania

Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestnik...

Błędy procesie udzielania

Niniejsza Artykuł przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień pu...

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek je...

Wezwanie do wyjaśnień

Nasilające się kontrole planów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za pogwałcenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest lecz wadliwie, a ich adresaci – wskutek na nieistnienie informacji i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej. W pracy wnikliwie omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest orzeczenie o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem innymi słowy z naruszeniem procedur. Skrybowie przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia poprzez procedura dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Wiele uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć. W opracowaniu literaci w szerokim zakresie skomentowali wytyczne Komisji Europejskiej wspólnie z zalecanymi wartościami korekty. Przedstawili dodatkowo na przykładach sposoby ustalenia wartości korekty finansowej metodą dyferencyjną i wskaźnikową. Dzięki artykule czytelnicy dowiedzą się, kto i na jakich zasadach może wydać decyzję o zwrocie dofinansowania. Poznają też metody ochrony prawnej przysługujące beneficjentom w postępowaniu administracyjnym, a także na drodze postępowania sądowego. Artykuł w sposób wszechstronny prezentuje tematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:- zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby wykonawcy w późniejszą realizację zamówienia publicznego, - dopuszczalność wyłączenia podwykonawstwa, - sposób dowodzenia zobowiązania do oddania zasobów, - zmiany w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia publicznego. Artykuł uwzględnia przemiany w prawie w związku z wejściem w życie dyrektyw UE i UE także nowelizacją polskiego Prawa zamówień publicznych stanowiącej implementację tych dyrektyw. Prezentuje swoją drogą orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich trybunałów i Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowo obejmuje przykładowe wzory dokumentów potwierdzających opcja wykorzystania rozlicznych zasobów osób trzecich w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

126-370-0308